หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

1787
0

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2562 ได้อนุมัติให้สหกรณ์ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกแทนชุดเก่าที่หมดวาระ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้แทนสมาชิก หลักการการดำเนินงานของสหกรณ์ พรบ.สหกรณ์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้สหกรณ์ฯ ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านได้แจ้งให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นผู้แทนสมาชิกตามรายชื่อที่แนบมาด้วยทราบและเข้าร่วมอบรมสัมมนาในวันเสาร์ ที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30-12.00น. ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมืองสตูล จ.สตูล พร้อมส่งแบบตอบรับมายังสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด หรือ โทรสารหมายเลข 074-772-187 ภายในวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2563 ก่อนเวลา 16.00 น.

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>เชิญผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ครูสตูล เข้าร่วมการอบรมสัมมนา 2563
อ่านรายละเอียดที่นี่ >>รายชื่อผู้แทน 63-64