หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565

การรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565

703
0

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด จะดำเนินการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565 ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เป็นไปตามข้อบังคับข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ข้อ 103,103/1 และข้อ 104 จึงกำหนดการรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>ประกาศการรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565
อ่านรายละเอียดที่นี่ >>ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2563