หน้าแรก ภาพข่าวและกิจกรรม โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ประจำปี 2565 (กิจกรรมสนับสนุนโครงการโรงเรียนด้อยโอกาส)

โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ประจำปี 2565 (กิจกรรมสนับสนุนโครงการโรงเรียนด้อยโอกาส)

746
0

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายสะอาด  อุสมา ประธานกรรมการ และคณะกรรมการ มอบเงินสนับสนุน ในโครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมการมีส่วนร่วม (กิจกรรมสนับสนุนโครงการโรงเรียนด้อยโอกาส) จำนวน 100,000 บาท ให้แก่โรงเรียนบ้านปากปิง เพื่อสนับสนุนโครงการสหกรณ์โรงเรียนนักเรียน