หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปีบัญชี 2566 – 2567

การรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปีบัญชี 2566 – 2567

302
0

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด จะดำเนินการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปีบัญชี 2566 – 2567 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด พ.ศ. 2564 ข้อ 103 และข้อ 104 จึงกำหนดการรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566 – 2565 เพื่อรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 3 คน

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>การรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปีบัญชี 2566 – 2567