แบบสอบถามความสนใจโครงการสร้างอาชีพให้กับสมาชิก

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ได้อนุมัติโครงการเสริมสร้างอาชีพให้แก่สมาชิก มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างอาชีพเสริมให้แก่สมาชิกสหกรณ์ เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้ดีขึ้น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด จึงสอบถามความต้องการของสมาชิกในการเปิดหลักสูตรอบรมการสร้างอาชีพ โดยจะคัดเลือกจากอาชีพเสริมที่สมาชิกสนใจ เพื่อให้การจัดทำโครงการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ในการนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์โครงการและสอบถามความเห็นของสมาชิกในหน่วยงานของท่าน และส่งแบบกลับมายังสหกรณ์ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เพื่อการดำเนินการต่อไป

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>แบบสอบถามความสนใจ

แบ่งปันโพสต์นี้: