หน้าแรก ภาพข่าวและกิจกรรม กิจกรรมการระดมทุนและกิจกรรมการประกวดต่างๆ 55 ปี แห่งการออม

กิจกรรมการระดมทุนและกิจกรรมการประกวดต่างๆ 55 ปี แห่งการออม

52

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จํากัด โดยในงานจะมีการจัดการประกวดกิจกรรม 55 ปี แห่งการออม แก่นักเรียน นักศึกษา เพื่อเสริมสร้างความรู้และปลูกฝังหลักการและวิธีการสหกรณ์ให้กับเยาวชน อาทิเช่น กิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ กิจกรรมประกวดภาพวาด กิจกรรมประกวดเรียงความ และ กิจกรรมการฝากเงินเพื่อรับของที่ระลึกแก่สมาชิกในหน่วยงาน โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก