ขอเชิญเข้าอบรมสมาชิกเข้าใหม่ ครั้งที่ 2 ประจําปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

ตามมติคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ได้กำหนดจัดอบรมสมาชิกใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักการสหกรณ์ สิทธิ และหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ และประโยชน์ที่ได้รับหลังจากสมัครเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด รวมทั้งเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ก่อนการรับเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ โดยจัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 11.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ตามกำหนดการที่ส่งมาด้วยแล้ว

ในการนี้สหกรณ์ ฯ ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบที่สังกัดหน่วยงานของท่านทราบ พร้อมตอบรับมายังสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ทางโทรศัพท์ ที่เบอร์ 086-4892412 ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2560

อ่านรายละเอียดที่นี่ >> เชิญอบรมสมาชิกใหม่ ปี 2560 ครั้งที่ 2

แบ่งปันโพสต์นี้: