การจัดอบรมสมาชิกใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด วันเสาร์ ที่ 5 สิงหาคม 2560

การจัดอบรมสมาชิกใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักการสหกรณ์ สิทธิ และหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ และประโยชน์ที่ได้รับหลังจากสมัครเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด รวมทั้งเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ก่อนการรับเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ โดยจัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 11.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

แบ่งปันโพสต์นี้: