หน้าแรก ภาพข่าวและกิจกรรม สหกรณ์สัมพันธ์เอื้ออาทรและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

สหกรณ์สัมพันธ์เอื้ออาทรและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

38

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 โดย นายปรีชา ดุลยการัณย์ กล่าวรายงาน ต่อนายอาดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสตูล ประธานในพิธี เนื่องในกิจกรรม สหกรณ์สัมพันธ์เอื้ออาทรและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด