หน้าแรก ภาพข่าวและกิจกรรม มอบเงินสนับสนุน โครงการรินน้ำใจสู่เด็กกำพร้าซับน้ำตาในวันอีด ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561

มอบเงินสนับสนุน โครงการรินน้ำใจสู่เด็กกำพร้าซับน้ำตาในวันอีด ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561

170

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายสะอาด อุสมา ประธานกรรมการ ร่วมมอบเงินสนับสนุน โครงการรินน้ำใจสู่เด็กกำพร้าซับน้ำตาในวันอีด ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่กำพร้าและยากจน ให้มีผ้าใหม่ใส่ในวันอีด โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลาม ตั้งแต่ชั้นอนุบาล – ม.3 ในโรงเรียนของรัฐ โรงเรียนละ 2 คน ภายในจังหวัดสตูล วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยชุมชนสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล