หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562

ผลการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562

284

อาศัยความตามข้อ 103, 103/1, 104/1, 105/1 และข้อ 106 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ว่าด้วย ผู้ตรวจสอบกิจการ และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ได้ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 และในวันที่ 27 มกราคม 2562 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ได้พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2562

อ่านรายละเอียดที่นี่>>ผลการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี_2562