หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ แต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และที่ปรึกษา ประจำปี 2562

แต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และที่ปรึกษา ประจำปี 2562

330

ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด พ.ศ.2555 ข้อ 80(15) และข้อ 102 ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ โดยการเชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอกที่ทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถและเหมาะสม เพื่อร่วมให้คำแนะนำในการดำเนินงานของสหกรณ์ และที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 53 ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 มีมติแต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศตูล จำกัด

อ่านรายละเอียดที่นี่>>แต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และที่ปรึกษา ประจำปี 2562