หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงโครงการศึกษาดูงานสหกรณ์อื่นของสมาชิก ประจำปี 2562

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงโครงการศึกษาดูงานสหกรณ์อื่นของสมาชิก ประจำปี 2562

697

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด กำหนดจัดโครงการศึกษาดูงานของสมาชิกประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 16-19 ตุลาคม 2562  โดยในปี 2562 กำหนดศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด พร้อมทั้งทัศนศึกษาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (นครหลวงเวียงจันทร์)นั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ในการนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด  ใคร่ขออนุญาตให้ผู้มีรายชื่อ ในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมการประชุมชี้แจงโครงการศึกษาดูงานสหกรณ์อื่นของสมาชิก ประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล เวลา 09.00น. – 12.00น.

อ่านรายละเอียดที่นี่…หนังสือเวียน เชิญประชุมก่อนดูงาน 2562
อ่านรายละเอียดที่นี่…รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น