หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563

การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563

879
0

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด จะดำเนินการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563 และนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เพื่อเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563 โดยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ข้อบังคับ และระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยการสรรหากรรมการดำเนินการ พ.ศ.2559

ฉะนั้น คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด จึงรับสมัครสมาชิกเพื่อสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการแทนคณะกรรมการดำเนินการที่ออกตามวาระตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 50 วรรคสอง ดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง หน่วยสรรหา จำนวนกรรมการ (คน)
1.1 ประธานกรรมการ หน่วยสรรหาจังหวัด (จาก 14 หน่วยสรรหา) 1
1.2 กรรมการดำเนินการ – หน่วยสรรหาที่ 2 (เมืองสตูล 2) 1
– หน่วยสรรหาที่ 4 (ละงู 2) 1
– หน่วยสรรหาที่ 6 (ข้าราชการบำนาญอำเภอละงู) 1
– หน่วยสรรหาที่ 7 (ควนกาหลง) 1
– หน่วยสรรหาที่ 8 (ควนโดน) 1
– หน่วยสรรหาที่ 9 (ท่าแพ) 1
– หน่วยสรรหาที่ 11 (มะนัง) 1

ผู้ประสงค์จะรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563 ให้สมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ตั้งแต่วันที่ 28-30 ตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ