หน้าแรก ข่าวศึกษาดูงานสหกรณ์ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้แทนสมาชิก วันที่ 5-8 ตุลาคม 2562

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้แทนสมาชิก วันที่ 5-8 ตุลาคม 2562

2501
0

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด กำหนดจัดกิจกรรมศึกษาดูงานสหกรณ์อื่นของผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้แทนสมาชิก ระหว่างวันที่ 5-8 ตุลาคม 2562 โดยกำหนดศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด