หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ แต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และที่ปรึกษา ประจำปี 2563

แต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และที่ปรึกษา ประจำปี 2563

448
0

ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด พ.ศ.2555 ข้อ 80(15) และข้อ 102 ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  โดยการเชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอกที่ทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถและเหมาะสม เพื่อร่วมให้คำแนะนำในการดำเนินงานของสหกรณ์ และที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 54 ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 มีมติแต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ดังนี้

อ่านรายละเอียดที่นี่>>แต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และที่ปรึกษา ประจำปี 2563