หน้าแรก ภาพข่าวและกิจกรรม กิจกรรมทำแผนปฏิบัติงานและโครงการ ประจำปี 2564

กิจกรรมทำแผนปฏิบัติงานและโครงการ ประจำปี 2564

569
0

วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น คณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรมทำแผนปฏิบัติงานและโครงการ ประจำปี 2564 ในโครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการและเจ้าหน้าที่ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยมีกิจกรรมแบ่งกลุ่มระดมความคิด วิเคราะห์แนวทางการจัดกิจกรรมตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ, ปัญหาอุปสรรค, ระยะเวลา, กำหนดการ, และประมาณการค่าใช้จ่าย จากนั้นนำเสนอและร่างปฏิทินการดำเนินงาน ประจำปี 2564