ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพข่าวและกิจกรรม

มอบเงินสนับสนุน การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับสหกรณ์ เครือข่ายชัยพัฒน์

วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดย นายสะอาด อุสมา ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล ได้เดินทางเข้าร่วมประชุม ณ โรงเรียนบ้านไทรงาม เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับสหกรณ์ฯ แก่สมาชิก และมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมให้ทางเครือข่ายชัยพัฒน์ ...

งานสวัสดิการสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากราชการ ประจำปี 2561

วันที่ 18 กันยายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดย นายสะอาด อุสมา ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรมมอบสวัสดิการสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากราชการ ประจำปี 2561 เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูลสิทธิประโยชน์สวัสดิการต่างๆ รวมถึงการวางแผนทางการเงินหลังเกษียณอายุฯ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของเงินได้รายเดือนหลังเกษียณฯ ณ ห้องประชุมสตารินทร์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ...

ศึกษาดูงานสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด ได้มาศึกษาดูงาน วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด ได้มาศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ซึ่งทางสหกรณ์ ได้จัดเลี้ยงรับรอง อาหารมื้อเที่ยง ณ ร้านอาหารนกน้ำ วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป โดยมีนายสะอาด อุสมา ประธานกรรมการ คณะกรรมการ ผู้ช่วยผู้จัดการและเจ้าหน้าที่...

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล นำโดย นายปรีชา ดุลยการัณย์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ร่วมรับรองการมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล ชั้น 3 ...

ข่าวสมาคมฌาปนกิจ

ฌาปนกิจสงเคราะห์ศพ

ข่าวสวัสดิการสมาชิก