หน้าแรก ภาพข่าวและกิจกรรม กิจกรรมอบรม “พัฒนาศักยภาพผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด” ประจำปี 2566

กิจกรรมอบรม “พัฒนาศักยภาพผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด” ประจำปี 2566

82
0

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยมติที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2565 ได้อนุมัติให้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้แทนสมาชิก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้แทนสมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจ รู้บทบาทหน้าที่ และการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนพัฒนาสหกรณ์ต่อไป  ทั้งนี้กำหนดจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ โดยท่านวิทยากร นายมนุชาธิป  วรกาญจนานนท์ อดีตสหกรณ์จังหวัดสงขลา  มามอบความรู้ให้กับผู้แทนสามชิก ในวันอาทิตย์ ที่ 30 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 12.00น. ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนสตูลวิทยา อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล