หน้าแรก เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับศพ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ ครอบครัวนางสุมล รัตนมนตรี

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ ครอบครัวนางสุมล รัตนมนตรี

186

วันที่ 26 มกราคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายสะอาด อสุมา ประธานกรรมการ นายคะแนน ประทีปวัฒนพันธ์ รองประธาน นายสมนึก ศรีนคร รองประธาน นายสุไลหมาน ตาเดอิน กรรมการ และ นายอรพันธุ์ บินรินทร์ผู้ช่วยเลานุการ มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพสมาชิกเสียชีวิตให้แก่ ครอบครัวนางสุมล รัตนมนตรี จำนวนเงิน 15,000 บาท พร้อมพวงหรีด ณ วัดสตูลสันตยาราม (วัดป่าช้าไทย) อำเภอเมือง จังหวัดสตูล