หน้าแรก เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับศพ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ ครอบครัวนางดารณี เตียววิริยะกุล

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ ครอบครัวนางดารณี เตียววิริยะกุล

244

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายวีระ พ้นภัย กรรมการ นายบัญญัติ รักศิลป์ กรรมการและเหรัญญิก นายอัครินทร์ กุลวัฒน์ธนศิริ ผู้จัดการ มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพสมาชิกเสียชีวิตให้แก่ ครอบครัวนางดารณี เตียววิริยะกุล จำนวนเงิน 15,000 บาท พร้อมพวงหรีด ณ วัดสตูลสันตยาราม “วัดป่าช้าไทย” ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล