หน้าแรก เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับศพ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ ครอบครัว นายอารอบีซาน ปากบารา

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ ครอบครัว นายอารอบีซาน ปากบารา

77

วันที่ 13 มกราคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายวิรัต สวัสดี ประธานกรรมการ และนายฮาหรูน หยังสู รองประธาน คนที่ 2 มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ ครอบครัว นายอารอบีซาน ปากบารา จำนวนเงิน 15,000 บาท ณ ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล